Aktuality

Pozvánka na web seminár 28.apríl

14.4.2020 -

Dopady pandémie COVID-19 na plnenie colných povinností pri dovoze a vývoze tovaru

Opatrenia Covid-19

6.4.2020 -

Informácia o opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie ekonomických dopadov COVID-19

Aktuálne: Podujatia ISA zrušené do odvolania

19.3.2020 -

Vzhľadom k dalšiemu šíreniu koronavírusu a mimoriadnym opatreniam sú podujatia ISA zrušené.   O zmenách budeme informovať s ohľadom na ďalší vývoj situácie.

Prajeme pevné zdravie!

Noví členovia ISA

2.3.2020 -

Naša členská základňa sa rozrastá

Pozvánka na pracovné raňajky

20.2.2020 -

Commisioning ako nový trend pri uvádzaní budov do prevádzky a ako na Príručku pre prevádzku a údržbu budovy (PUVP/OMM)

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol.s.r.o.

Sídlo

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol.s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava

Telefón: +421 907 700 507
Fax: 02/53416 798
peter.skyrta@sk.bureauveritas.com

Ing. Jakub Kejval

Kontaktná osoba

Ing. Peter Škyrta, PhD.
Telefón: +421 907 700 507
Fax: 02/53416 798

Popis

Created in 1828, Bureau Veritas is a global leader in testing, inspection and certification (TIC), as well as the delivery of high quality services to help clients meet the growing challenges that project assessment, project supervision, quality, safety, environmental protection and social responsibility offer. Bureau Veritas has been active in the Slovak Republic for more than 100 years, with their high level of expertise enhanced by a combination of international experience and local technical knowledge. The company offers bespoke solutions to help organizations achieve compliance with QHSE obligations by issuing certifications, preparing energy audits, conducting effective technical due diligence, feasibility studies and detailed technical, costs, procurement and progress supervisions. Bureau Veritas is the qualified partner for banks and IFI´s (SK, CZ, international) with the relevant references in services provided to banks financing the industrial and infrastructural projects in which Bureau Veritas has involved since 1998. In Slovakia, there is a close link between BV SK and BV CZ that allows for more effective collaboration, shared usage of available experts, the sharing of experience and the wider range of activities for clients.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Bureau Veritas je od roku globálnym lídrom v oblasti testovania, inšpekcií a certifikácie (TIC) global leader in testing, inspection and certification (TIC), ako aj v oblasti poskytovania vysokokvalitných služieb s cieľom pomôcť klientom riešiť rastúce výzvy, ktoré zahŕňajú posudzovanie projektov, dohľad nad projektmi, služby v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti. Spoločnosť Bureau Veritas pôsobí v Slovenskej republike už viac ako 100 rokov a jej vysoká úroveň odbornosti je posilnená kombináciou medzinárodných skúseností a miestnych technických znalostí. Spoločnosť ponúka riešenia na mieru, ktoré pomáha organizáciám dosiahnuť súlad s povinnosťami v oblasti QHSE prostredníctvom vydávania certifikátov, prípravy energetických auditov, vykonávania efektívnej technickej due diligence, štúdií uskutočniteľnosti a podrobných technických (náklady, obstarávanie, progres) supervízií. Bureau Veritas je kvalifikovaným partnerom pre banky a finančné inštitúcie (SK, CZ, medzinárodné) s príslušnými referenciami v službách poskytovaných bankám financujúcim priemyselné a infraštruktúrne projekty, na ktorých sa Bureau Veritas angažuje od roku 1998. Na Slovensku existuje úzka väzba medzi BV SK a BV CZ, ktorá umožňuje účinnejšiu spoluprácu, spoločné využívanie dostupných odborníkov, zdieľanie skúseností a širšiu škálu aktivít pre klientov.

Interested in projects relevant to:

Transport infrastructure (roads, railways, municipal transport)

Power and Utilities, Oil & Gas,

Chemical & Petrochemical Industry

Processing industry (e.g. sugar, biofuels, paper etc.)

Water supply, water treatment, waste water treatment and other urban infrastructure

Waste collection, waste treatment, waste processing

Company certificates and insurance: Bureau Veritas is the Certification and Inspection body with approved the Quality, Environmental and HS Policy. Policies are available at our website. Professional liability insurance up to 145.000 EUR, General liability up to 340.000 EUR locally and Group insurance policy (professional liability) up to 1 mi. EUR.

Služby

-       kontrola a certifikácia v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia v rozsahu voľnej živnosti

-       činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov

-       poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov

-       informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

organizovanie kurzov, školení a seminárov

-      technická asistencia v závislosti na fáze investičného projektu (technické štúdie uskutočniteľnosti, technické a         environmentálne Due Diligence)

-     asistencia v prípravnej fáze realizácie napr. výber dodávateľov stanovenie kritérií pre výber, príprava a spracovanie ZoD,  asistencia pri overení realizačnej dokumentácie, technická supervízia vo fáze stavebnej (technický dozor investora, koordinátor BOZP na stavbe atď) a technologickej časti projektu (overenie CE dokumentácie, technické inšpekcie, úradné skúšky atď.),

-    technická podpora pri získaní povolení na uvedenie do prevádzky, technická supervízia vo fáze OPEX (efektívny facility management, IT nástroje)

-     certifikácia systému manažérstva a výrobková certifikácia  (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO / IEC 20000, ISO 22000,  ISO / IEC 27001, ISO 50001, energetické audity, EMAS, GHG, ISO / TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, FSSC, GTP, GMP+ , SA 8000, AS9100, FSC CoC, PEFC CoC