Aktuality

Aktuality o možnosti získania grantu v SR

7.9.2021 -

Aktuality o čerpaní verejných peňazí na Slovensku

WHY SLOVAKIA

7.7.2021 -

Key facts why SLOVAKIA should be your next  investment destination

Vítame nových členov

1.7.2021 -

Naša členská základňa sa opäť rozširuje! Vítame nových členov: SMART CAD s.r.o., AYMING Slovensko s.r.o. a Edgar Baker s.r.o.

Prieskum talentov

24.6.2021 -

Výsledky prieskumu "Nedostatok zamestnancov s potrebnými zručnosťami 2021". Prieskum sa zameriava na zistenie, ktoré pracovné pozície sa zamestnávateľom obsadzujú najťažšie, a ktoré tvrdé, či mäkké zručnosti sú pre firmy najdôležitejšie.

10.jubileum ISA

23.6.2021 -

ISA oslavuje svojich prvých 10 rokov! V mesiaci jún si pripomíname významný míľník! Ďakujeme za Vašu priazeň!

Pracovné raňajky "Novela Obchodného zákonníka - akú zodpovednosť nesú štatutári a koncernové štruktúry

Dr. R. Pala z Taylor&Wessing účastníkom pracovných raňajok prezentoval zmeny Obchodného zákonníka, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2018.

Cieľom novely Obchodného zákonníka, je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Taktiež sa posilnila zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť a upresňujú sa pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov.

Zaviedla sa povinnosť  mandatára t.j.  osoby, ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Takáto osoba je najmä povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností  má rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.

Ďalším cieľom novely je zlepšenie ochrany práv veriteľov a spoločníkov spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení a predchádzanie nekalým praktikám pri týchto zlúčeniach, splynutiach alebo rozdeleniach s cieľom vyhnúť sa povinnostiam pri likvidácii alebo konkurze spoločnosti.